O NÁS PODUJATIA   KONTAKT


Organizačné pokyny k správcovskej skúške (5.12.2016 a 12.12.2016)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) organizačne zabezpečilo konanie správcovskej skúšky/preskúšania správcov prostredníctvom povereného usporiadateľa, ktorým je Akadémia konkurzného práva s.r.o., Žriedlová 3, 040 01 Košice.

Skúška sa uskutoční dňa 5. decembra 2016 (písomná časť) o 9:00 hod. a 12. decembra 2016 (ústna časť) o 9:00 hod. v Hoteli Ambassador****, Hlavná 101, 040 01 Košice.

Pri prezentácii je uchádzač povinný preukázať sa:
- dokladom totožnosti,
- osvedčením o vykonaní odbornej prípravy a
- dokladom o zaplatení ceny skúšky (stačí aj výpis z internetbankingu).

Uchádzač je povinný uhradiť ministerstvu cenu skúšky vyčíslenú usporiadateľom, vyplývajúcu zo Zmluvy o zabezpečení odbornej prípravy uchádzačov a vykonaní správcovskej skúšky z 19. júla 2013, na základe ktorej ministerstvo poverilo usporiadateľa zabezpečením vykonania správcovskej skúšky. Cena skúšky predstavuje sumu 165,00 eur a uchádzač je povinný uhradiť ju na účet ministerstva č. SK72 8180 0000 0070 0014 4241.

Uchádzač o vykonanie správcovskej skúšky (ten, kto ešte nie je zapísaný do zoznamu) uvedie variabilný symbol: dátum narodenia (v tvare ddmmrrrr) a v poznámke uvedie svoje meno.

Správcovia, ktorým bolo nariadené preskúšanie, uvedú ako variabilný symbol značku správcu, pod ktorou sú zapísaní v zozname správcov.

Ďalšie podrobnosti o správcovskej skúške spolu s okruhmi otázok na ústnu časť skúšky a vzorový test sú zverejnené na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR TU.

V prípade záujmu o ubytovanie priamo v Hoteli Ambassador**** nás neváhajte kontaktovať emailom na office@konkurznaakademia.sk alebo telefonicky na č. 0918 888 545.

 

Kalendár podujatí

212223242526
272829303112
3456789
10111213141516
171819  20    21    22  23
242526  27    28    29  30
123  4    5    6  7
8910  11    12    13  14
151617  18    19  2021

Najbližšie podujatia

21.9.2018    2. prednáška odbornej prípravy (Od podania návrhu na vyhlásenie konkurzu po prvú schôdzu veriteľov.)
22.9.2018    3. prednáška odbornej prípravy (Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.)
27.9.2018    4. prednáška odbornej prípravy (Všetko o pohľadávkach v konkurze. Veriteľský výbor.)
28.9.2018    5. prednáška odbornej prípravy (Všetko o majetku podliehajúcom konkurzu. Príslušný orgán. Zrušenie konkurzu.)
29.9.2018    6. prednáška odbornej prípravy (Oddlženie.)ÚVOD O NÁS PODUJATIA   KONTAKT

© 2013  Akadémia konkurzného práva s.r.o.     Mapa stránky