O NÁS PODUJATIA   KONTAKT


1. prednáška odbornej prípravy (Všeobecne o konkurze a reštrukturalizácii.)

Termín: 21.3.2019 (08:30)
Miesto: Hotel Ambassador****, Hlavná 101, 040 01 Košice
Lektor: JUDr. Alexandra Rajničová Knapíková
Mgr. Bc. Marek Figura
Mgr. Tomáš Szalontay
Účastnícky poplatok: 72€ s DPH (60€ bez DPH)
Všeobecne o konkurze a reštrukturalizácii.
Právna úprava. Definícia pojmov – úpadok, predlženie, platobná neschopnosť, dlžník/úpadca, správca, konkurz, reštrukturalizácia, oddlženie.
Fázy konkurzného konania, reštrukturalizačného konania a konania o oddlžení.
Správca - základné povinnosti, vylúčenie, mlčanlivosť, zodpovednosť podľa z.č. 8/2005 Z.z.
Vzťah správca a Ministerstvo spravodlivosti SR. Zoznam správcov. Dohľad podľa z.č. 8/2005 Z.z.
Dohľad súdu, vzťah správca a súd (predbežný správca, správca v konkurze a v reštrukturalizácii, dozorný správca - ustanovenie do funkcie, odvolanie, výmena).
Poskytovanie súčinnosti správcovi dlžníkom/úpadcom a tretími osobami.ÚVOD O NÁS PODUJATIA   KONTAKT

© 2013  Akadémia konkurzného práva s.r.o.     Mapa stránky