O NÁS PODUJATIA   KONTAKT


2. prednáška odbornej prípravy (Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.)

Termín: 2.3.2018 (08:30)
Miesto: Hotel Ambassador**** Hlavná 101, Košice
Lektor: JUDr. Ivana Križová Červenáková
Ing. Ingrid Mačingová
Účastnícky poplatok: 72€ s DPH (60€ bez DPH)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve - predmet úpravy, všeobecné ustanovenia.
Účtovné obdobie. Účtovné záznamy. Účtovná závierka.
Jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, účtovné knihy v sústave jednoduchého účtovníctva.
Jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva, účtovné knihy v sústave podvojného účtovníctva.
Účtovný doklad, účtovná osnova, účtovný rozvrh.
Otvorenie a uzavretie účtovných kníh účtovnou jednotkou, ktorou je fyzická osoba, účtovná závierka v sústave jednoduchého účtovníctva so zameraním na účtovné jednotky, na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz.
Otvorenie a uzavretie účtovných kníh účtovnou jednotkou, ktorou je právnická osoba, účtovná závierka v sústave podvojného účtovníctva so zameraním na účtovné jednotky, na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz.
Overovanie účtovnej závierky audítorom.
Register účtovných závierok.
Oceňovanie majetku a záväzkov.
Inventarizácia a inventúra.
Riešenie vzorového testu a prípadovej štúdie.ÚVOD O NÁS PODUJATIA   KONTAKT

© 2013  Akadémia konkurzného práva s.r.o.     Mapa stránky