O NÁS PODUJATIA   KONTAKT


6. prednáška odbornej prípravy (Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.)

Termín: 10.3.2018 (08:30)
Miesto: Hotel Ambassador**** Hlavná 101, Košice
Lektor: JUDr. Ivana Križová Červenáková
Ing. Ingrid Mačingová
Účastnícky poplatok: 72€ s DPH (60€ bez DPH)
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
Predmet dane. Zdaniteľná osoba.
Registračná povinnosť.
Dodanie tovaru. Dodanie služby. Nadobudnutie tovaru z iného členského štátu. Miesto dodania tovaru. Miesto dodania služby. Miesto nadobudnutia tovaru z iného členského štátu a miesto dovozu tovaru.
Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a služby. Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, daňová povinnosť pri dovoze tovaru.
Základ dane pri dodaní tovaru a služby, pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, pri dovoze tovaru.
Oslobodenie od dane.
Odpočítanie dane so zameraním na odpočítanie dane daňovníka v konkurze.
Faktúra. Osoby povinné vyhotoviť faktúru. Lehoty na vyhotovenie faktúry. Obsah faktúry. Uchovávanie faktúr.
Zdaňovacie obdobie so zameraním na zdaňovacie obdobie daňovníka, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz.
Zrušenie registrácie.
Riešenie vzorového testu a prípadovej štúdie.ÚVOD O NÁS PODUJATIA   KONTAKT

© 2013  Akadémia konkurzného práva s.r.o.     Mapa stránky