O NÁS PODUJATIA   KONTAKT


8. prednáška odbornej prípravy (Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.)

Termín: 5.4.2019 (08:30)
Miesto: Hotel Ambassador****, Hlavná 101, 040 01 Košice
Lektor: JUDr. Ivana Križová Červenáková
Ing. Ingrid Mačingová
Účastnícky poplatok: 72€ s DPH (60€ bez DPH)
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
Predmet dane. Zdaniteľná osoba. Registračná povinnosť. Dodanie tovaru. Dodanie služby.
Nadobudnutie tovaru z iného členského štátu.
Miesto dodania tovaru. Miesto dodania služby. Miesto nadobudnutia tovaru z iného členského štátu a miesto dovozu tovaru. Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a služby. Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, daňová povinnosť pri dovoze tovaru.
Základ dane pri dodaní tovaru a služby, pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, pri dovoze tovaru.
Oslobodenie od dane.
Odpočítanie dane so zameraním na odpočítanie dane daňovníka v konkurze.
Faktúra. Osoby povinné vyhotoviť faktúru. Lehoty na vyhotovenie faktúry. Obsah faktúry. Uchovávanie faktúr.
Zdaňovacie obdobie so zameraním na zdaňovacie obdobie daňovníka, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz.
Zrušenie registrácie.ÚVOD O NÁS PODUJATIA   KONTAKT

© 2013  Akadémia konkurzného práva s.r.o.     Mapa stránky