O NÁS PODUJATIA   KONTAKT


Jarný dvojdňový seminár

Termín: 27.4.2018 (08:00)
Miesto: Hotel LESNÁ**** Stará Lesná
Lektor: JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správkyňa a advokátka
Účastnícky poplatok: 200€ s DPH (166,67€ bez DPH)
za 2 dni vrátane ubytovania
Aktuálne otázky k ochrane duševného vlastníctva v konkurznom konaní.

1. Predmety duševného vlastníctva a konkurzná podstata - súpis majetku konkurznej podstaty; súčinnosť tretích osôb, problematika oddelenej podstaty a stanovenia súpisovej hodnoty.
2. Počítačový program ako súpisová zložka majetku - databáza sui generis alebo autorské dielo?
3. Spôsoby zániku ochrany predmetov duševného vlastníctva v konkurze - možné zanedbanie povinností správcu?
4. Licenčné zmluvy a nároky z nich - autorské právo contra právo priemyselného vlastníctva.
5. Ochrana duševného vlastníctva ako povinnosť správcu - súdna, mimosúdna ochrana, ochrana cez obchodné tajomstvo, ochrana prostriedkami proti nekalej súťaži.
6. Ochrana nehmotných statkov v konkurze v širšom slova zmysle - ochrana súkromia, ochrana informácií sprístupnených pri nahliadnutí do spisu (NDAs), ochrana osobných údajov - bude sa GDPR (General Data Protection Regulation = nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov) účinné od mája 2018 vzťahovať aj na správcov konkurznej podstaty?ÚVOD O NÁS PODUJATIA   KONTAKT

© 2013  Akadémia konkurzného práva s.r.o.     Mapa stránky