O NÁS PODUJATIA   KONTAKT


Správcovský seminár (2,5 hodiny)

Termín: 12.11.2020 (13:30)
Miesto: web-seminár
Lektor: Mgr. JUDr. Lucián Török (Okresný súd Košice I)
Účastnícky poplatok: 36€ s DPH
1. Z uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. III. ÚS 261/2020 zo dňa 07.07.2020 – lehota určená termínom „bezodkladne“ a lehota „najneskôr nasledujúci pracovný deň po konaní schôdze veriteľov“, povinnosti uložené správcovi súdom.

2. Z uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. III. ÚS 534/2017 zo dňa 12.09.2017 – aplikácia vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Z uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. IV. ÚS 609/2018 zo dňa 15.11.2018 – vzťah ust. § 165 ods. 2 ZKR a ust. § 166j ods. 1 ZKR a ust. 167a ods. 1 ZKR.

4. Z uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. IV. ÚS 672/2018 zo dňa 06.12.2018 – odmena správcu – bagateľná vec.

5. Z nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. IV. ÚS 141/2019 zo dňa 16.04.2020 - lex fori concursus vs. nariadenie o insolvenčnom konaní.ÚVOD O NÁS PODUJATIA   KONTAKT

© 2013  Akadémia konkurzného práva s.r.o.     Mapa stránky